New Account Registration

Paalala

Gumamit lamang ng gumaganang personal email address para makatanggap ng confirmation email. Huwag gumawa ng panibagong account sa pamamagitan ng pagbabago ng personal na impormasyon (pangalan, birthday at passport number) kapag walang natanggap na confirmation email. Siguraduhing tama at totoo ang mga inpormasyong ibibigay. Ang paglabag dito ay magiging dahilan ng iyong disqualification sa paggamit ng eRegistration Service. Tumawag sa 7221172 at 7221173 (Manpower Registry Division) para sa iyong mga katanungan


* Please enter the details as it appears in your passport.